Saytda axtar
Bazar günü  
 12 fevral 2017   23:10:34  

İngilis dili dərslərində interaktiv təlim metodları


 
Gülüstan KAZIMOVA,   
Bakı şəhəri 163 nömrəli  tam orta məktəbin 
ingilis dili müəllimi

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Müasir texnologiyalar olmasa, uğur qazanmaq mümkün deyil” fikri cəmiyyətdə çalışan bütün ixtisas sahibləri kimi müəllimlərin də fəaliyyətini istiqamətləndirir.
Yeni təlim metodlarının tətbiqi, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının təlim prosesində səmərəli istifadəsi prosesi bu gün uğurla həyata keçirilir.
Elektron resurslar təlim prosesini interaktivləşdirir. Hər bir elektron resurs, ilk növbədə, təlimin əyanilik, sis­temlilik, elmlik və ardıcıllıq prinsiplərinə əsaslanaraq qurulur. Hamıya məlumdur ki, müasir dərsdə ənənəvi təlim metodlarına əsaslanmış şablon tipli dərsi təqdim etmək məqsədəuyğun deyil. Belə ki, bu tip dərslərdə şagird-müəllim münasibətləri yalnız birtərəfli istiqamətdə formalaşır və müəllim verdiyi biliyi yetərincə mənimsədə bilmədiyindən istədiyi nəticəni ala bilmir. Bu baxımdan, elektron resursların və müvafiq metodların işlənib hazırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Elektron resurslar nəinki təlim prosesini interaktivləşdirməkdə, eyni zamanda dərsdə və dərsdən sonra əldə edilmiş bilik və bacarıqları təkmilləşdirməkdə, tətbiq etməkdə böyük rol oynayır.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təhsillə bağlı söylədiyi kəlam biz müəllimlərə həyat devizi olmalıdır: “Həyat böyük bir prosesdir. Bu prosesdə uğurla iştirak etmək üçün insan müasir tələblərə cavab verən təhsilə malik olmalıdır. Təhsil də daim təkmilləşdirilməlidir”.
Müasir təlim prosesi şa­girddə fəallığı, məntiqi dü­şünməyi, müstəqil bilik almağı və inkişaf etmək bacarığını formalaşdırmalıdır. Yəni şagirdin məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirilməlidir. Mən də bu tələbləri nəzərə alaraq fəal, yaradıcı, düşünmə qabiliy­yətini inkişaf etdirən və yeni biliklərə sərbəst yiyələnməyi təmin edən təlim metodlarından istifadə edirəm.
Müasir müəllim yenilikləri öyrənməklə yanaşı, həm də öyrətməlidir. Mən də hər zaman öz üzərimdə çalışan bir ingilis dili müəllimi kimi hazırladığım dərs nümunələrini təqdim edirəm.
 
LESSON PLAN
Class: VII grade
Level: El intermediate
Topic: Dance, Dance, Dance!
Standarts: 2.1.2/3.1.4
Integration: L.2.1.2
Interaction: Pair Work, Group Work, Class Work
Lesson content:
Vocabulary: Words x Word combinations about dances
Speaking: Discussion, dialogue, information gap
Reading: “Dance, Dance”
Aim: 
• Develop Ss' sense of national value on the topic through practising and increasing speaking, reading and writing skills.
• Develop Ss' speaking skill by making up dialogues in pairs: "Dances"
• To focus Ss' attention on the usage of relevant key words about dances in the world.
 
OUTCOMES:
By the end of the lesson students will have:       
1. Listened to each other's thoughts about dances
2. Spoken about foreign and national dances.
3.Made up dialogues.
4. Used special vocabulary to express their ideas.
 
Assumptions:
Students may know about dances of different countries from previous lessons a other subject.
Anticipated problems:
1. Tongue slipping while speaking about dances.
2. Using incorrect words in dialogues.
3. Problems with handouts.
4. Lack of computer in the study.
SOLUTIONS:
l. Ask students to repeat,make corrections due to the type of a task (immediate or delayed correction);
2. Show them the pictures x exercise individually.
3. Have a printed form of a presentation x activities.
PROCEDURE
Subject: English
Date: 30 May
Theme: Heroes are never forgotten!
Standart: 1.1.1 / 2.1.2
Lesson: Theme: Unit 7. Lesson 4. Heroes are never forgotten!
Aim: To know about heroes and their unforgettable deeds for our country and people trough practicing the four language skills.
Interaction: CW, GW, PW
Strategy: cluster, information gap, matching
Resources: SB, slides
Intergration: Lit.-1.2.4/2.1.1
A story about Mete Khan
 
Questions:
1. Who are our heroes?
2. Who can be a hero?
3. Why do heroes never die?
 
Research question:
What qualities should heroes have?
Why are they called heroes?
 
Groups:
I GROUP - Historical heroes 
Question: What historical heroes doe you know?|
II GROUP - National heroes
Question: What deeds are our prominent personaliteit fot the country?
 
2. Babek Khurramid 
3. Shah Ismayil Khatai
4. Javad Khan
 
II Group - National heroes
Question: What deeds do our prominent personalities have for the country?
 
2. Ulvi Bunyadzadeh
Chingiz Mustafayev
 
Criteria Historical heroes          National heroes            
1 Use the right time                  
2 Cooperate with each other                           
3 Do exercises correctly                                  
I Creative work
I GROUP: Find the definiotion of the words.
1. Patriotism
2. Heroism
3. Liberation
4. Invasion
5. Negotiation
 
Information gap activity based on the text about Salatin Asgerova.
1. Patriontism  1) love of country, wish to defend
2. Heroism       2) very great courage, braveness
3. Liberation    3) release, relief, freedom
4. Invasion       4) capure, occupation, conquer
5. Negotiation  5) mediation, dialogue, consultation
 
Salation Asgerova was born___________________.
She was one of ________.
She often visited____She wrote about__________.
To our country and people. She was______________.
By damned Armenians when she was_____________.
She was the____________.
She was awared for______.
 
Salatin Asgerova - national hero Salatin Asgerova was born on 16 December in 1961. She was one of  well known jounalists. She often visteds soldiers in Lachin, Shusha. She wrote about Armenian unjustice to our country and people. She was cruelly killed by dammed Armenians when she was in the village of Qaladeresi. She was the 1 st matyr woman journalist. She was posthumously awarded fot a National hero of Azerbaijan. 
 
II Creative work
I group - Dialogue 1
II group - Dalogue 2
Researh question: What qualities should heroes have? Why are they calles heroes? 
 
Group I
Group II
 
Rise up Azerbaijan!
Mammad Araz 
 
Brave soldier.
Song
THANK YOU FOT YOUR ATTTENTION!